АНАМА СЫН - Страница 3

Печать
PDF
Индекс материала
АНАМА СЫН
Страница 2
Страница 3
Все страницы

15
Сени жангызлай къоюп кетдим, балам.
Кеч ёмюрде жарсытмагъан ананга!
Жюрегинги жаралы этдим, балам,
Ачы сёз да айтмаучу эдим санга.


Meн жашарымы жашадым, балам, сен
Абынмайын жаша дунияда ансы!
Терегинг, мени къууандыра, ёсе,
Мен саулукъда айыпсызлай къалгъанса.

16
Кечир, балам, сени къойдум да кетдим!
Энди менича башынгдан ким сылар?
Жашасанг бетинги жояр зат этип,
Жарлы ананг къабырында да жиляр!


Сакъ бол, балам. Дунияда жалан ёлген
Угъай, жашагъан да къыйын болады.
Жюрегим къарауулунг бола келди,
Къабырым, къарауул болуп, къалады!"

17
Анам, сен саулугъунгда намысымы,
Ишими да ёлчеми болуп турдунг,
Тебирегенинде намысым сынып,
Дайым жолуму тюзюне сен бурдунг.


Огъурлулугъунг, тазалыгъынг, эсинг
Турурла энтда да мени юйретип,
Биргеме тургъанынгда кибик кесинг,
Халаллыгъынгы манга къоюп кетдинг.

18
Анам, тюбербиз деп, ийнанып, ёлдю,
"Къоркъма, жолугъурбуз!"дегенлей кетди,
"Жиляма, балам, кёрюшюрбюз!" деди
Шош ауазын энтда, ол кюнча, эштдим.

Ол сёзле жюрегиме терк сингдиле,
Таулагъа къарадым, амалсыз бола,
"Энди сизге жолугъуу жокъ!дедиле,—                                                                                                                                                                                                                   Бир бирни кёрмезсиз!"дедиле таула.

19
Гарсиа Лорка! Анам жахиллигине
Жарсыйма. Сени билсе эди, санга
Жиляр эди, кёзиусюз ёлгенинге,
Кюн кюйдюрген бетинг боялып къаннга.


Жиляй къарар эд ингирге, тангнга да,
Таула да сарнагъанча, жиляр эди.
Энди ол жилямаз санга, манга да:
Быйыл аны жиляуун кесим этдим!..

20
Адамла, барыгъыз да сынай келген
Ачыуну сынадым. Билеме аны.
"Жаланда сени анангмыды ёлген?
Кёп аналары ёлдюле дунияны!"


Дейдиле манга. Кертиди сёзлери.
Алай ананг ёлсе, къышынг келеди.
Ол палах ал от этилгенден бери
Жангыз санга келгенча кёрюнеди.

21
"Адамлагъа иги бол хар заманда,
Олду да жашауубузну къыйматы.
Къатынгда биреу хатагъа къалгъанда,
Къыйынлыкъ кёрюрме деп, кетме атып!"


Дегенлейин жашадынг, анам. Андан                                                                                                                                                                                                                             Аны манга осуят этип кетдинг.
Сени сыйлы къабырынгы аллында
Ол сёзюнгю унутмазгъа къаст этдим.

22
Назмуларымда жылыуу сютюнгю,
Жашауунгу тазалыгъы алада,
Сабырлыгъы, ариулугъу бетинги,
Адамлыгъынг, халаллыгъынг алада.


Мен да сенича ёлсем да, халаллыкъ
Не палахда да жоюлмайын барыр,
Назмуларым ёлселе да, адамлыкъ,
Огъурлулукъ къалырла. Жашау къалыр!..

23
Адамла! Мен сизге жангыз игилик,
Не аз гитче хайыр да этген эсем,
Терезеге тийген тамычы кибик
Бир къууанч ёмюрюмде берген эсем,
Сиз алгъыш этигиз мени анама!


Биреу халаллыгъымы кёрген эсе,
Сиз алгъыш этигиз мени анама,
Кишиге хата этмей келген эсем,
Сиз алгъыш этигиз мени анама!


Китапларым асыу болдула эсе,
Алгъыш этигиз огъурлу анама,
Ала нёгер бола турдула эсе,
Сиз алгъыш этигиз жарлы анама!

1963