АНАМА СЫН - Страница 2

Печать
PDF
Индекс материала
АНАМА СЫН
Страница 2
Страница 3
Все страницы

8
Киши жеринде мен, ачыудан арып,
Келип башымы салсам ёшюнюнге,
Унута эдим къайгъыланы барын,
Жашчыкъ болуп, къарагъанча кёзюнге,

Биз жангыдан жерибизде тургъанча,
Чегем черегини тауушун эште,
Бетиме Кёк-Ташны жели ургъанча,
Чегемни къары жаугъанча эшикде!..

9
Башым чал болгъанлыкъгъа да, мен, келип,.
Тобугъунга башымы салып, алай
Къыш ингирде биргенге   олтургъанлай,
Сабий болуп къалгъанма, жарып кёлюм,

Жашчыкъ болуп, къатынгда ойнагъанлай,
Алтын къанатлы тюшгенча къолума!
Энди ёмюрде да олтурмам алай,
Энди бир заманда да сабий болмам!..

10
Мени анамы сентябрьде чууакъ,
Бек чууакъ кюн асырагъан эдиле.
Таула болургъа керек эдиле акъ,
Алай манга къара болгъан эдиле.

Таулада кюн тап-таза эди алай,
Жашагъанланы насыплы этерча,
Таза эди, анамы жашауунлай,
Жюреги, тилеклери, ниетича.

11
Анам, ёлдюнг. Сенсиз биринчи кече
Келди. Энди кече, кюн да кёрмезсе.
Сен ётдюнг да, артда къалды жашау чек,
Къаргъа, жаууннга да салам бермезсе.

Терекле саргъалалла биягъынлай,
Черек табадан аяз да урады.
Ол анамы бетин жарытыучу ай
Энди къабырын жарытып турады!..

12
Ачыу къыйнап, энтда сен жапсарырса
Деп, ёлгенинги унутуп, келеме,
"Анангы излей, энди кёп арырса!"—                                                                                                                                                                                                                                Дей турады бош шинтигинг, кёреме.

Излейме да, мен сени табалмайма,
Манга къыйынды болушлугъунгсузлай!
Не къычырама да, эштдиралмайма.
О, ёлюм анасыз къойгъан онгсузла!

13
"Эр кишиге жарамайды жиляргъа",—                                                                                                                                                                                                                             Дединг, анам, манга кёп къыйын кюнде.
Мени кишилигим жетмей чыдаргъа,
Жиляйма бюгюн къабырла ичинде.


Анам, кечгинлик бер! Мен ёмюрюмде
Биринчи жолу айтханынгы этмей
Къойдум. Мен бу бек къарангы кюнюмде
Жиляйма, кючюм, кишилигим жетмей.

14
"Балам, сени ачыуунгу кёрмейин,
Кетдим эсе, жиляма манга энди,
Ёлюм санга менден алгъа келмейин,
Кесим тилей туруучумлай, келгенди.


Намаз этгенде, ахшам жулдузуна
Къарагъанда да, тилегенме аны.
Жашауну чырагъы ёчюлген суна,
Кёлсюз болуп къалма, тилейди ананг!